• Neubau eines Wohnhauses

  Neubau eines Wohnhauses

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2010
  BGF/ BRI:308 m²/ 1.075 m³
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Haus L

  Haus L


   

  Bauherr:

  Privater Bauherr

  Baujahr:

  2015

  BGF/ BRI:

  280 m²

  Leistungsphasen:

  1 - 9

   
 • Modernisierung einer Villa

  Modernisierung einer Villa

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr / Fertigstellung:1930 / 2013
  BGF/ BRI:413 m²
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage

  Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2013
  BGF/ BRI:313,6 m²/  1363m³
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Neubau eines Einfamilienhauses

  Neubau eines Einfamilienhauses

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2013
  BGF/ BRI:174 m² /  515 m³
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport

  Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2009
  BGF/ BRI:246 m²
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Einfamilienhaus mit Carport

  Einfamilienhaus mit Carport

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2009
  BGF/ BRI:204 m²
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2009
  BGF/ BRI:365 m²
 • Entwurf einer Villa

  Entwurf einer Villa

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2007
  BGF/ BRI:197 m²/ 1.013 m³
  Leistungsphasen:1 - 4
 • Neubau eines Doppelhauses

  Neubau eines Doppelhauses

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2007
  BGF/ BRI:240 m²/ 1.891 m³
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Neubau eines Wohnhauses

  Neubau eines Wohnhauses

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2006
  BGF/ BRI:190 m²
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Neubau eines Wohnhauses

  Neubau eines Wohnhauses

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2005
  BGF/ BRI:220 m²
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Neubau einer Wohnanlage "Am Hange"

  Neubau einer Wohnanlage "Am Hange"

  Bauherr:Private Bauherren
  Baujahr:2004  - 2005
  BGF/ BRI:532 m²/ 2.300 m³
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Umbau einer Scheune zu einem Wohnhaus

  Umbau einer Scheune zu einem Wohnhaus

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2004
  BGF/ BRI:250 m²/ 720 m³
  Bausumme:
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Neubau eines Einfamilienhauses

  Neubau eines Einfamilienhauses

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2002
  BGF/ BRI:
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Außer der Reihe

  Außer der Reihe

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2002
  BGF/ BRI:205 m²/ 780 m³
  Leistungsphasen:1 - 8
 • Errichtung eines Einfamilienwohngebäudes

  Errichtung eines Einfamilienwohngebäudes

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2016
  BGF/ BRI:260 m²
  Leistungsphasen:1 - 9
 • Sanierung eines Einfamilienhauses

  Sanierung eines Einfamilienhauses

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2014
  BGF/ BRI:
  Leistungsphasen:
 • Einfamilienhaus

  Bauherr:Privater Bauherr
  Baujahr:2002
  BGF/ BRI:
  Bausumme: